Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig
Kultur och kompetensnämnden
Region Gävleborg
Regionkontoret
801 88 Gävle

Ändamål och laglig grund
På Region Gävleborg behandlar dina personuppgifter i syfte att återkoppla till ansökanden samt kunna placera denne i rätt visnings-/tävlingskategori. Filmarens ålder avgör bland annat i vilken kategori de är med och tävlar, som t.ex., tungvikt, mellanvikt eller Noomaraton. Vi behandlar dina personuppgifter med rättslig grund Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Kategorier av personuppgifter
De uppgifter om dig som vi behandlar är födelsedatum, för- och efternamn,
kontaktinformation (telefonnummer/hemadress/epost-adress) samt filmer med eller av filmaren/ansökanden.

Överföring till tredje land
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Om du vill begära rättelse, radering eller begränsning av personuppgifter ber vi dig ange skälen till det.

• Det personnummer eller organisationsnummer personuppgifterna avser.
• För- och efternamn
• Telefon dagtid
• Vilka register/vilken nämnd hos Region Gävleborg som avses.

Vill du att någon ska företräda dig behöver vi en undertecknad fullmakt så att vi vet att du vill bli företrädd av den personen.

Begäran kan göras till dataskyddsombud@regiongavleborg.se eller med post till:

Region Gävleborg
Registerutdrag
Att: Dataskyddsombudet
801 88 Gävle

Ärendet diarieförs och registerutdraget skickas med rekommenderad post till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse
Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om rättelse har lämnats ut.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos Region Gävleborg. Kontakta dataskyddsombud@regiongavleborg.se.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som Region Gävleborg behandlar. Ett registerutdrag ska innehålla information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa uppgifter kommer, vad som är ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnas ut.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

• om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för,
• om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket,
• om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas,
• om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse,
• om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

• under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider personuppgifternas korrekthet,
• om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa,
• om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning t.ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll.

Dataskyddsombud
Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att skicka e-post till: dataskyddsombud@regiongavleborg.se.

Till vem lämnar vi ut dina uppgifter
För Region Gävleborgs verksamhet gäller offentlighetsprincipen, vilket innebär att – med undantag för uppgifter som skyddas av sekretess – vem som helst kan begära att få ta del av behandlade uppgifter.

De inlämnande uppgifterna gällande vinnarna i kategorierna Mellanvikt och Tungvikt kommer att vidarebefordras till Novemberfestivalen, Trollhättans stad.

Klagomål
Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till Region Gävleborg eller till Datainspektionen.